\ החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין - מידע ליזם
תמונות מצורפות


מידע ליזם

הקצאת השטח

פארק התעשייה חבל מודיעין נמצא על קרקע בבעלות מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) אשר מקצה את הקרקעות לציבור בדרך של מכרז, בהתאם לחוק חובת מכרזים, תשנ"ב - ‎1992 ולפי התקנות שהותקנו מכוח חוק זה (תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-‎1993). בשיטת המכרז הפומבי המינהל קובע מחירי מינימום לקרקע לכל מכרז ואינו מאשר הצעות מתחת למחיר זה. ועדת המכרזים הארצית בודקת את ההצעות השונות וקובעת את הזוכה בהתאם לנהלים התקפים במנהל באותה עת. על הזוכה במכרז לחתום על הסכם פיתוח, שבו הוא מתחייב להשלים את הבנייה המיועדת בתקופת זמן מוגדרת (בדרך כלל שלוש שנים). בתום התקופה ולאחר מילוי תנאי הסכם הפיתוח נחתם עימו חוזה חכירה לזמן ארוך.
הודעות על המכרזים מתפרסמות לפחות בשני עיתונים יומיים בעברית ובערבית ובאינטרנט. בדרך כלל ניתן לגשת למכרז בתוך ‎30 יום מתאריך מכירת חוברת המכרז לציבור.

עבודות הפיתוח בפארק התעשייה חבל מודיעין מבוצעות ע"י החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ (כח"מ), אשר אף מנהלת את האתר בכפיפות להוראות תקנון תכנית גז/מק/15/401 המסדיר היבטים שונים הקשורים באופן פעולתו של אזור תעשיה.

הנחיות התכנון

בהתאם לתקנון ניתן לבנות ב-3 קומות, עד 74% משטח המגרש – 60% שטח עקרי, 5% שטחי שירות ו-9% מרתף לחנייה. ניתן להגיע לתכסית מירבית של 48% באמצעות בקשת הקלה.

תנאים לחתימת הסכם פיתוח עם ממ"י

טרם חתימת חוזה פיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) יהא על היזם להסדיר את התחייבויותיו מול החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע''מ אשר מבצעת את עבודות הפיתוח והתשתיות בפארק התעשייה חבל מודיעין ומתחזקת אותו באופן שוטף, כמפורט להלן:

 • חתימה על הסכם לביצוע תשתיות בצירוף ערבות בנקאית בנוסח ובסכום שנקבע בהסכם;
 • תשלום הוצאות פיתוח לטובת החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ, בסכום שנקבע במכרז כשהוא צמוד למדד תשומות הבנייה הידוע במועד חתימת ההסכם.

עם השלמת התחייבויות היזם לחברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ, תמציא החברה ליזם הפנייה למינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז לצורך חתימה על הסכם פיתוח.

תנאים לאישור תוכניות הבינוי

טרם העברת התוכניות לאשור המועצה האזורית חבל מודיעין ולאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה  "חבל מודיעין", ברח' טשרניחובסקי 1 רמלה 72430 (טל': 03-9722887,קבלת קהל: ימים ב' ד' 08:30-13:00, יום ג' 12:30-15:30) על היזם להעביר למנהלת פארק התעשייה את המסמכים הבאים:

 • אישור מהנדס מטעם החברה הכלכלית בדבר תאימות התוכנית להנחיות התכנון;
 • עותק מהסכם הפיתוח שנחתם בין היזם לבין מינהל מקרקעי ישראל;
 • הסכם לביצוע תשתיות שנחתם בין היזם לבין החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בצירוף ערבות בנקאית בנוסח ובסכום שנקבע בהסכם;
 • הסכם מנהלת שנחתם בין היזם לבין החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין ואומת ע"י עו"ד.

תנאים לקבלת טופס 4

עפ"י חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, חיבור מבנה חדש לתשתיות החשמל, המים והטלפון מותנה בקבלת אישור על השלמת הבנייה כפי שנקבע בהיתר הבנייה (טופס 4). "הרשות המאשרת" לצורך העניין הינה  - יושב ראש ועדה מקומית יחד עם מהנדס הועדה, או יושב ראש ועדת משנה לפי סעיף 18 יחד עם מהנדס הועדה המקומית.
על מנת לפשט את הליכי הבקשה לקבלת טופס 4 מוצע להערך, עוד טרם השלמת הבנייה, ולאסוף את האישורים והמסמכים השונים המפורטים להלן שאת העתקם יש להמציא, באוגדן כרוך, לחברה  הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ, כתנאי לחתימתה היא:

 • מפה מצבית בסיום הבניה חתומה ע"י מודד (כפי שמוגשת לועדה המקומית);
 • תוכנית AS-MADE של מערכות התשתית וחיבורן למערכות הציבוריות (בתוכנת אוטוקאד ע"ג מדיה דיגיטלית CD);
 • אישור אדריכל לציפויי חוץ, גוונים ופיתוח נוף;
 • אישור שירותי כבאות;
 • אישור מתקני תברואה, מערכות אספקת מים קרים וחמים על פי מכון תקנים;
 • אישור יועץ תנועה, בגמר הבניה;
 • אישור בודק מוסמך למערכת החשמל;
 • אישור חתימה על הסכם מנהלת עם החברה הכלכלית וסילוק ההתחייבויות לחברה הכלכלית ו/או למנהלת ולמועצה האזורית;
 • אישור המוא"ז חבל מודיעין בדבר חיבור למערכות ציבוריות: פיתוח, דרכים, ניקוז, ביוב ומים;
 • אישור מפקח החברה בדבר:
  חיבור מד מים וולטמן M-WT משולב קצר המאפשר שליטה מרחוק, חיבור פלט חשמלי ועוגנים;
  פינוי פסולת, עודפי בניה ועזרי בנייה לאתר פינוי מוכרז;
  השלמת הגינון בשטח המגרש;
  התקנת מז"ח לצריכה ביתית ולגינון, לרבות בדיקתו ע"י בודק מוסמך;
  תיקון פגיעות בשטח ציבורי ו/או בתשתיות ציבוריות.

למען הסר ספק, מובהר בזאת שרשימת הדרישות המפורטות לעיל אינה כוללת אישורים נוספים שיידרשו מעת לעת, במידה ויידרשו, על ידי הרשויות המוסמכות השונות.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם הממונה על הנושא מטעם מנהלת פארק התעשייה, מר יאשי דוידיאן בטלפונים: 03-9791177, 050-5784179.

המידע ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש כעילה לתביעה כלשהי


 


הדפס עמוד זה
שלח לחבר
לראש העמוד

developed by entry interactive
designed by s2dio
החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין © כל הזכויות שמורות | מפת אתר